Algemene VoorwaardenAlgemeen 

De hierna volgende voorwaarden gelden voor prijzen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen, overeenkomsten en andere documenten, waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor Plantino. Een wijziging en/of aanvulling is slechts bindend na schriftelijke overeenkomst tussen Plantino en de klant.

De klant aanvaardt deze verkoopovereenkomst automatisch na betaling van de geplaatste bestelling. De klant aanvaardt dan ook van rechtswijze de volledige algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Producten, foto’s en beschrijvingen

Plantino levert grote inspanningen om de gegeven informatie volledig juist, nauwkeurig weer te geven en bij te werken. Deze moeten de koper een idee geven hoe het product er zal uitzien. De foto’s geven slechts een indicatie van het product en kunnen afwijken van de werkelijke levering. Alle gegevens zoals beschrijvingen, afmetingen, kleuren, ..., die op de site vermeldt staan, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zijn niet bindend en louter indicatief, tenzij deze door Plantino uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

 

Foto’s en teksten

Foto’s en teksten mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor diverse doeleinden, zonder een voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Plantino. Plantino heeft deze foto’s gewatermerkt en beveiligd, bovendien zijn onze teksten auteursrechtelijk beschermd. Indien we merken dat deze foto’s en teksten onrechtmatig gebruikt worden, behouden we het recht om een schadevergoeding te eisen wanneer er inbreuken vastgesteld worden. 


Prijzen

De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief BTW (maar exclusief verzend- en verpakkingskosten), tenzij anders is aangegeven. Alle verzend- en verpakkingskosten zijn eveneens uitgedrukt in Euro (€) en inclusief BTW. Deze laatste worden apart vermeld op de leveringsbon. Plantino behoudt zich het recht om naargelang de marktomstandigheden de prijslijst aan te passen. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op de site zoals op het moment van de registratie van de bestelling.

 

Bestellingen

Bestellingen worden pas definitief indien het te betalen bedrag op onze bankrekening staat. Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen (Wetboek Economisch Recht art. VI.47) geldt niet bij producten die snel bederven of beperkte houdbaarheid (Wetboek Economisch Recht art.VI.53.4). Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient dan ook te gebeuren binnen de 24 uur na de registratie van de bestelling. Een eventueel tegoed voor de klant wordt via een waardebon ter beschikking gesteld. De nieuwe leveringsdag treedt in voege na de registratie van de aangepaste bestelling. Plantino behoudt zich het recht een bestelling te weigeren indien deze onregelmatigheden bevat. De klant wordt hiervan binnen de 48 uur op de hoogte gebracht.

 

De Levering

Hoewel de wettelijke leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de bestelling zal Plantino de goederen uitleveren tussen de 5 en 15 werkdagen volgend op de dag van betaling van de bestelling, tenzij anders schriftelijk afgesproken. We zullen er tevens zorg voor dragen dat de goederen worden geleverd binnen de tijdspanne of de dag die aan u werd gecommuniceerd. Bij het afsturen van de verzending wordt u op de hoogte gehouden via e-mail. Bij vertraging kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling of het eisen van schadevergoeding aan Plantino. Bij het lossen worden de goederen op het gelijkvloers geplaatst en dit naast of in de directe omgeving van de vrachtauto. In geval van afwezigheid van de klant of een foute melding van het leveringsadres kan Plantino niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de levering. In samenspraak met de klant kan een nieuwe levering worden gepland met de verzendkosten te zijner laste. Gezien de aard van de producten dient deze nieuwe levering door te gaan binnen de 14 dagen na de eerste leveringsdag. Als Plantino binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een product niet kan leveren wegens niet beschikbaar of gebrek aan alternatief dient de klant hierover te worden verwittigd en in indien hij dat wenst wordt hem de som die hij voor dit product betaalde terug gestort.

 

Overmacht

Plantino wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt bedoeld: stakingen, brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen, storingen in het telecommunicatienetwerk, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers of een onvoorzien en onoverkomelijk feit veroorzaakt door derden. Plantino zal dit schriftelijk of via e-mail aan de koper melden.

 

Ontvangst van de goederen

De klant dient de levering bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Meldingen aan Plantino, later dan 24 uur na ontvangst van de goederen, komen niet meer in aanmerking voor terugname en/of vervanging. Bemerk hierbij dat het steeds nuttig is in bijlage enkele foto’s toe te voegen om het eventueel probleem aanschouwelijker te maken.

 

Privacy

De klantgegevens die u aan Plantino bezorgd worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken namelijk bestellingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven,... Deze data worden niet aan derden verstrekt. U kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailings, voorstellen, info, brieven, enz. via e-mail. Plantino kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij dataproblemen veroorzaakt door externe factoren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

 

Zendingen

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds terugbezorgd aan de afzender. Goederen die teruggezonden worden aan het adres van Plantino zonder voorafgaand bericht, worden niet aanvaard.


Garantie

Plantino garandeert de authenticiteit en soortechtheid van de planten. Verdere groei en bloei worden niet gegarandeerd. De eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief de verzendkosten. Plantino verbindt er zich toe alle klachten binnen de 72 uur te beantwoorden en/of te behandelen.

 

Betwisting

Op al onze rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch Recht van Toepassing. Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.Plantino

Tim Van Hulle 

Eeksken 19

B-9920 Lovendegem

België 

BTW: BE 0809.288.024Maart 2017